KONULAR

Hicri Yeni Yılınız Mübarek Olsun

Muharrem ayyna girdi?imiz ?u günlerde ayry bir sevinç ve heyecan içerisindeyiz. Kuran-y Kerim’de kyymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayy; ehemmiyet ve önemi kavranmasy gereken, ihyasy çok önem arz eden mübarek bir aydyr.Zira bu ay “?ehrullâhil-Muharrem” olarak me?hur olan yani “Allah’yn ayy Muharrem” olarak bilinen; ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremlerin zirve yapty?y; tarih boyunca maddi ve manevi birçok önemli hadisenin zuhur etti?i mübarek bir aydyr.

Hicret bu ayyn ilk gününde gerçekle?mi?tir. Hicretin gerçekle?ti?i yyl hicri takvimin birinci yyly olmu? ve senenin ilk ayy olan Muharrem ayynyn ilk günü ise yeni yylyn ba?y olarak kabul edilmi?tir. Bu itibarla; Müslümanlar için Muharrem ayynyn birinci gecesi "Yylba?y" gecesidir.

Geçmi?te halkymyz yylba?y gecelerinde musafaha ederek mektupla?arak tebrikle?ir, birbirlerini ziyaret ederek hediyele?irlerdi. Yylba?yny mecmua ve gazeteler de kutlar, yeni yylyn birbirlerine ve Yslam Âlemi’ne hayyrlara vesile olmasy için dua ederlerdi. Büyükler, akrabalar, âlimler evlerinde ziyaret edilip dualary alynyrdy. O gün bayram gibi temiz giyinilir, fakirlere sadaka verilirdi.

Osmanly Devleti’nde ise kutlama gelene?i olarak yüksek devlet görevlileri padi?ahy ziyaret ederek yeni yylyny tebrik ederler, padi?ah da onlara "Muharremiye" denen arma?anlar verirdi. Devlet ileri gelenlerinin de kendilerine ba?ly memurlara ayny ?ekilde arma?anlar vermeleri adettendi. ?airler de bo? durmaz, "Muharremiye" kasideleri kaleme alyrlardy. Muharrem ayynyn hususiyetlerini A?ure gününde olan önemli hadiseleri dizelerinde anlatyrlardy.

Fakat ne acydyr ki tarihten günümüze do?ru gelindikçe bu kutlamalardan geriye sadece hatyralar kaldy. Osmanlydan buyana geçen zaman içerisinde ne halkymyz, ne basyn yayyn organlary, ne yöneticilerimiz hicri yylba?ymyza sahip çykmady. Neticede o kutlu günlerin yerini gayrimüslimlere ait olan, çyky?y tamamen putperestli?e dayanan; israfy,içki ve fuh?u te?vik eden bir gün aldy. Üstelik halkymyz bunu o kadar benimsedi ki kültür, uygarlyk, ilericilik ady altynda “Noel Baba, Noel Baba” diye onlardan fazla kutlamaya ba?lady. Bunun yany syra; bizim kendi öz varly?ymyza ve dinimizin temel esaslaryna aykyry olan bu noele itiraz edip kar?y çykanlar gerici, yobaz, irticacy, anti laik gibi karalamalara maruz kalmaya ba?ladylar. Bunlar ne yazyk ki milli ve manevi de?erlerimizden uzakla?mamyz, Resulallah (sav) Efendimiz’in ö?retilerine yabancy kalmamyz sebebiyle oldu. Artyk Müslümanlar olarak bizler, bizim olmayyp bize dayattyrylan bu günlere sycak bakmayarak kendimizi bu günlerden soyutlamamyz gerekiyor. Zira Efendimiz’in hayatyna bakty?ymyzda kendisi “Kim bir kavme benzerse onlardandyr.” buyurarak ümmetini özellikle bu noktada ikaz etmi?, sürekli kafirlere zyt yönde hareket ederek Yslam’a ait olan her hususa özenle sahip çykmy? ve tatbik etmi?tir.

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri:

Muharrem ayy Müslümanlaryn hicri yylba?ysydyr. Bu ayda müminlerin fazlaca oruç tutmaly, salat-ü selam getirmeli ve inananlaryn bütün Müslümanlara “hicri yylba?ymyz kutlu olsun” diyerek tebrik göndermesi gerekir. Dükkânlarymyzyn camlaryna “hicri yylba?ynynyz mübarek olsun” diye tebrik yazylary asmamyz lazym. Müslümanlar inandyklary de?erlere sahip çykmalydyrlar. Bakyn televizyonlarda Muharrem ayy ile ilgili hiçbir ?eye rastlayamyyoruz. Ne yazyk ki bu konuda ne Müslümanlar, ne medya ne basyn yayyn kurulu?lary, haber yapmyyorlar. Müslümanlaryn yylba?ysynyn hicri yylba?y oldu?unu, insanlara anlatmyyorlar. Ama ayny Müslüman, ayny medya, gayri müslimlerin kutlady?y yylba?yny “Noel baba, Noel baba” diye onlardan fazla kutluyorlar. On iki ayda i?leyecekleri günahy bir gecede i?liyorlar.

E?er sizler ihlasly olursanyz, sizler oldu?unuz gibi görünüp, göründü?ünüz gibi olursanyz. Lisanynyza sahip olup, yalan söylemeyip, yemin etmeyip, gyybet etmezseniz, haramlardan uzak durup faiz yemez iseniz yani salih bir insan olursanyz, Ya Rab! Dedi?iniz zaman Cenaby Zül Celal Hz.leri; “söyle kulum seninle beraberim” diyecektir. Bara gidelim dediklerinde, gitmiyorsunuz. Saza gidelim dediklerinde, gitmiyorsunuz. Kötü yerlere gidelim dediklerinde, gitmiyorsunuz ama evinizdeki televizyonda her ahlaksyzly?y göz yumup hanenizin içerisinde ya?atyyorsunuz. Ve bu çirkinliklere tepki dahi vermiyorsunuz. Lut (as) Kavminde kötü filleri yapan yedi ki?idir. O yedi ki?iyi yslah etmedikleri için Allah-u Teala seksen bin ki?iyi helak etmi?tir. Bu seksen bin sabahlara kadar namaz kylardy.

Allah (cc) bu ümmete, cümlemize “Hadi” ismi ile hidayet eylesin, “Latif ” ismiyle lütfeylesin Yn?allah.  Buyurmu?lardyr

Muharrem ayinin önemi ve muharrem ayi itikafi hakkinda bilgi verebilir misiniz?