SORULAN SORU


Peygamber Efendimiz ‘in (sav) günlük kıldığımız namazlarda okumamızı tavsiye ettiği süreler var mıdır?

CEVAP

Peygamber Efendimiz ‘in (sav) günlük kıldığımız namazlarda okumamızı tavsiye ettiği süreler var mıdır?

İlk önce namazda en iyi bildiğimiz ayet ve sureleri okumamız gerekir. Nitekim Ebu Said (ra) şöyle demiştir:

"Namazda Fatiha ile kolayımıza gelen sureleri okumakla emrolunduk." [1]

Yani Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden okunabilir. Şu sure/ayet okunur, bu okunmaz gibi bir kısıtlama getirilmemiştir. Bununla birlikte Sevgili Peygamberimizin (sav) namazlarda okuduğu surelerle ilgili hadis şeriflerde bulunmaktadır.

Namazlarda önceki rekâtta okunan zamm-ı surenin sonraki rekâtta okunandan uzun olması gerekir, adaptandır, sünnettir. Ebû Katâde (ra) diyor ki:

“Resulallah Efendimizin (sav) Çoğu kez okuduğu sureleri işitebiliyorduk. Birinci rekâtta kıraati, ikinciye nispetle uzun tutardı.” [2]

Sabah Namazı:

İbn Mes'ud (ra) şöyle demiştir:

"Ben bir ay kadar Rasûlullah’ı (sav) göz ucuyla takip ettim; sabah namazının farzından önce kılınan iki rekât (sünnet)inde şu sureleri okuyordu:

Kul yâ eyyühe'l-Kâfirûn ve Kulhüvallâhu ahad." [3]

Cennet Mekân Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hz.leri sabah namazın sünnetinde ve nafile namazları kılarken bu hadisi şerifi söyler, Kafirun ve İhlas surelerinin okunmasını tavsiye ederlerdi.

Sabah namazın farzında ise Felak ve Nas sürelerini okumayı tavsiye ederdi.

Peygamber Efendimiz (sav) bir keresinde de seferdeyken, namazda “Kul eûzu bi-rabbi’l-felak” ve “Kul eûzu bi-rabbi’n-nâs” sûrelerini okumuştu.[4]

Öğle Namazı:

“Hz. Peygamber (sav) ilk iki rekâtın herbirinde; Fatiha dahil 30 âyet kadar (Elif lâm Mîm es-Secde,22/30 süresi miktarınca) okurdu.” [5]

Resulullah (sav) öğlede Velleyli iza yağşa suresini okur, ikindide dahi aynısını yapar, sabah namazında bundan daha uzun bir kıraatte bulunurdu. [6]

Biz, Resulullah (sav)'ın arkasında öğleyi kılmıştık. Kendisinden Lokman ve Zariyat sürelerinin ayetlerini peş peşe işitiyorduk. [7]

“Bazen (Tarık, Burûc, Leyl vb.) sûreleri okurdu.” [8]

Bazen de İnşikak vb. sureleri okurdu.

Bazen Burûc,85/22, Târık,86/17 ve benzeri sureleri okurdu.”[9]

İkindi Namazı:

“Hz. Peygamber (sav) ilk iki rekâtta Fatiha ile birlikte iki süre okur, birinci rekâtta kıraati uzatır, ikinci rekâtta uzatmazdı.” [10]

“Hz. Peygamber (sav), her iki rekâtta 15 âyet kadar, yani (öğle namazının ilk iki rekâtında okuduğunun yarısı kadar okurdu. Son iki rekâtı ilk iki rekâttan yarı yarıya daha kısa tutardı.”[11]

Akşam Namazı:

Akşam namazında bazen de uzun ve orta uzunlukta sureleri okurdu;

Mürselât sûresini [12]; Tûr sûresini [13]; Mâide sûresi ve A’raf sûresi gibi uzun sureleri okuduğu da olmuştur. [14]

“Bazen Hz. Peygamber (sav) Kısaru’l-Mufassal (kısa sureler) okurdu. Hatta cemaat namazı Hz. Peygamber ile birlikte kılıp selâm verdikten sonra, içlerinden biri namazdan çıkınca, okun düştüğü yeri görürdü.”[15]

Resulullah (sav)'ın akşam namazında ve'l-mürselati urfen suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize, ruhu kabzedilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı. [16]

Resulullah (sav), A'raf süresiyle akşamı kıldırdı. Süreyi ikiye bölerek her iki rekâtta bir parçasını okudu. [17]

Resulullah (sav)'ı akşam namazında et-Tur süresini okurken işittim. [18]

İbnu Mes'ud (ra)'un arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda Kulhüvallahü ahad'i okudu.[19]

Yatsı Namazı:

Resulullah (sav) yatsı namazında Veşşemsi vedduha ve benzeri süreleri okurdu. [20]

Resulullah (sav) bir yolculuk sırasında yatsıyı kılmıştı. İki rekâtın birinde Vettini ve'z-Zeytuni'yi okudu.[21]

Muaz (ra), arkadaşlarına yatsı namazını kıldırmış ve kıraatı da uzatmıştı. Ensar’dan bir genç, namazdan ayrıldı ve namazını tek başına kıldı. Muaz namazı bitirince, bu olay ona anlatıldı. Bunun üzerine Muaz:

 “Bu adamın yaptığı müna­fıklıktır!” dedi. Genç de bunu duyunca Muaz’ın bu sözlerini Rasûlullah’a (sav) anlattı. Resulullah (sav);

 “Ey Muaz! İn­sanları fitneye mi düşürmek istiyorsun? İnsanlara imamlık yaptığında “Ve’ş-şemsi ve duhâhâ”, “Sebbihi’sme rabbike’l-a’lâ”, “İkra’ bi’smi rabbik” ve “Ve’l-leyli izâ yağşâ” surelerini oku. (Şu muhakkak ki, se­nin arkanda yaşlı, zayıf ve ihtiyaç sahibi in­sanlar namaz kıl­maktadır.)” [22]

Efendimiz (sav) yatsı namazının kıratının çok uzun tutulmamasını Şems suresi [23], İnşikâk sûresi [24], Tîn sûresi [25], A’la sûresi, İkra’ sûresi, Leyl sûresinin okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Vitir Namazı

“Hz. Peygamber (S.A.V.) vitir namazının birinci rekâtında “el-A’lâ” (87/19), ikinci rekâtında (Kâfirun,109/6), üçüncü rekâtında da (İhlas,! 12/4) sûrelerini okurdu.’ “Bazen de bunlara, (Felâk,) 13/5) ve (Nâs,ll4/6) sûrelerini de ilâve ederdi. Bir defasında, üçüncü rekâta “Nisa, (4/176) suresinden 100 âyet okumuştu.” [26]

“Hz. Peygamber (sav) Vitirden sonraki iki rekât namazda (Zilzal,99/8) ve (Kâfirûn, 109/6) sûrelerini okurdu.”[27]

Bir keresinde de vitir namazının bir rekâtında Nisa sûresinden yüz âyet okuduğu rivayet edilmektedir.[28]

Resulullah’ın namazlarda okuduğu sureleri hadisler ile nakletmeye çalıştık. Bunları okumaya çalışmak sünnete ittibadır ki Allah(c.c) ve Resulü (sav) bu durumdan hoşnut olur. Bu sureleri bilmiyorsak ne yapmalıyız?  "Namazda Fatiha ile kolayımıza gelen sureleri okumakla emrolunduk."  Hadisini yukarıda da nakletmiştik.

Bunu tekrar etmemiz deki maksat “şu sureyi okumazsanız namazınız fasık olur ya da namazınız olmaz” ifadelerinin kullanıldığını ya da “ben sadece iki sure biliyorum o yüzden namaz kılmıyorum” deyip namazını terk edenlerin olduğunu duymamızdır. Elbette bize düşen en azından namaz surelerini en doğru şekilde ezberlemeye çalışmamızdır. Ancak sureleri bilmiyor olmak ya da az sure, kısa sure biliyor olmak namazın terkine ya da tehirine neden teşkil edemez.

 Âlemlere Rahmet Peygamber Efendimize gelip bir sahabenin namazlarda sürekli ihlas suresini okuduğunu bildiren diğer sahabelere verilen cevap “namazlarınız olmuyor” diyenlere verilebilecek en güzel cevaptır.

 Resulallah (sav) askeri bir birliğin başına sahabe efendilerimizden birini komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatini kulhüvallahu ahad (İhlas suresi) ile tamamlıyordu.

 Döndükleri zaman diğer sahabeler durumu Hz. Peygamber'e söylediler. Aleyhissalatu vesselam: "Sorun ona niçin öyle yapıyormuş?" buyurdu. Dediği gibi kendisine soruldu.

Sahabe Efendimiz "Çünkü O, Rahmanın sıfatlarından bahsediyor, ben onu okumayı seviyorum!" diye cevap verdi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam:

"Ona bildirin, Allah da onu seviyor!" müjdesini verdi. [29]

Beş vakit namazın faziletini âşık Yunus’tan dinleyerek cevabımızı sonlandıralım inşallah;

Müslümanım diyen kişi, şartı nedir bilse gerek
Allah’ın buyruğun tutup, beş vakit namaz kılsa gerek!

Tanla durup başın kaldır, ellerini suya daldır
Tamudan azatlı oldur, kullar azat olsa gerek

Öyle namazın kılasın, her ne dilersen bulasın
Nefs düşmanın öldüresin, nefs hemîşe ölse gerek

Ol ikindiyi kılanlar, arı dirlik dirilenler
Olurlar Hakk’a erenler dâim Hakk’a erse gerek

Akşam durur üç fariza, dağca günahın erite
İyi amellerin sana şem’ü çırağ olsa gerek

Yatsı namazın ol hazır, hazırları sever kadir
İmanın eksiğin bitir, iman pişrev olsa gerek

Her kim Müslüman olmadı, beş vakit namazı kılmadı
Bilin Müslüman olmayan ol tamuya girse gerek

Görmez misin Mustafa’yı nice bekledi vefayı
Ümmet için ol safâyı, ümmet ona erse gerek

Bekler isen din gayretin,  verme nefise muradın
Yunus, Nebî salavatın aşk ile değürse gerek

 

Rabbim cümlemizi namazı daim ve Rab katında makbul olan kullarından eylesin!

 


[1] Ebû Dâvûd (818); Ahmed (10998

[2] Buharî, Müslim, Ebû Dâvud, Yıldırım, Celal, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi, 1, 272-273

[3] Tirmizî, Sünen, Salât 308, 417

[4] Ebû Dâvud, Salât 19; Nesâî, İftitah 45.

[5] Ahmed b. Hanbel ve Müslim.

[6] Buhari, Ezan 103, 95, 96; Müslim, Salat 159, (453); Ebu Davud, Salat 130, (804); Nesai, İftitah 74,

[7] Nesai, İftitah 55, (2,163)

[8] Ebu Davud

[9] Müslim

[10] Ebû Dâvud ve Ibn Huzeyme.

[11] Ahmed b. Hanbel ve Müslim

[12] Buhârî, Ezan 98; Müslim, Salât 173; Nesâî, İftitah 64.

[13] Buhârî,,Ezan 9; Müslim, Salât 174; Nesaî, İftitah 65; İbn Mâce, İkame­tü's-salât 9.

[14] Buhârî,Ezan 98; Ebû Dâvud, Salât 127.

[15] Nesai

[16] Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Müslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 1

[17] Nesai, İftitah 67, (2,170)

[18] Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tür 1; Müslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23

[19] Ebu Davud, Salat 133, (815)

[20] Tirmizi, Salat 231, (309); Nesai, İftitah 71, (2, 173)

[21] Buhari, Ezan 100, 102, Tefsir, Vettin 1, Tevhid 52; Müslim, Salat 175, (464); Muvatta, Salat 27

[22] Buhârî, Ezan 63,96; Müslim, Salat 178-181; Nesaî, İftitah 71.

[23] Tirmizî, Salât 229; Nesâî, İftitah 62.

[24] Nesâî, İftitah 53.

[25] [28] Nesâî, İftitah 72, 73.

[26] Nesâî, Ahmedb. Hanbel

[27] Ahmed

[28] Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 46.

[29] Buhari, Ezan 106, Tevhid 1; Müslim, Salat 263, (813); Nesai, İftitah, 69, (2, 171)

 
Okunma Sayısı : 15421

Soru Tarihi: 10/5/2016

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *