SORU ARA

SORULAN SORU

Deccal hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Belirtileri ve bilinmeyen yönleri nelerdir?

CEVAP

Deccal; kıyamet alâmetlerinden sayılan, ahir zamanda ortaya çıkıp göstereceği hârikulâde olaylar sayesinde bazı insanları dalâlete sürükleyeceğine inanılan kişi. Hz. Peygamber; “muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi; buyurmuşlardır.[1]

Hadis kitaplarındaki bazı rivayetlere göre deccâl; rüzgâr gibi bir hıza sahip olmak, yağmur yağdırıp kurumuş bitkileri yeşertmek, bolluk veya kıtlık icat etmek gibi beşer üstü nitelikler taşır. Yanında su ve ateş bulunacaktır; fakat gerçekte onun suyu yakıcı ateş, ateşi de tatlı ve soğuk sudur. Kıvırcık saçlı olup bir gözü kör veya patlamış üzüm tanesi gibidir. Alnında “kâfir” (كافر) veya “kfr” (ك ف ر) şeklinde bir yazı bulunur. Âhir zamanda doğuda, Horasan veya İsfahan’da, Şam’da, yahut Şam ile Irak arasındaki bir yerde ortaya çıkıp yeryüzünde kırk gün kalacak, fakat bu günlerden biri bir yıl, biri bir ay, biri de bir hafta kadar sürecek, diğerleri ise normal günler gibi geçecektir. Rüzgâr gibi hızlı hareket edip yeryüzünü dolaşacak, sadece Kudüs’e, Mekke ve Medine’ye giremeyecektir. Önce peygamberlik, daha sonra ilâhlık iddiasında bulunacak, kendisine itaat edenleri cennetine koyacak, karşı çıkanları cehennemine atacaktır. Fakat gerçekte onun cenneti cehennem, cehennemi de cennettir. Yalnızca görüntüden ibarettir. Medine’ye gelince Uhud dağının eteklerinde bekleyen melekler onu Şam’a yöneltecek ve Şam’da gökten inecek olan Hz. Îsâ tarafından Filistin’in Lüd denilen yerinde öldürülecektir. [2]

Hz. Nuh’tan itibaren bütün peygamberlerin kavimlerini deccal fitnesine karşı uyardıklarını, Hz. Peygamber’in de dualarında daima onun şerrinden Allah’a sığındığını ve şerrinden emin olmak için Kehf sûresini okumayı (bir rivâyete göre ezberlemeyi) ashabına tavsiye ettiğini bildiren rivayetler de mevcuttur. [3]

Cennet Mekan Abdullah Baba (ks) Hz.leri;

Mehdi Âli Resul’ün en büyük mücadelesi küfrün başı olan fitnenin en büyüğü Deccal ile olacak. Peygamberimiz (sav) Hazretleri Hadis-i şeriflerinde;

– Âdem’le kıyamet arasında Deccal fitnesi gibi büyük bir fitne zuhur etmemiştir. Eğer ki benim zamanımda çıkmış olsa idi ben sizleri onun şerrinden korumak için yardımcı olurdum, buyurdu.

O zaman Yahudilerden bir topluluk Peygamber(sav) Efendimizin yanına gelip;

–Ya Muhammed (sav), sen son Peygamber olduğunu söylüyorsun, ama bizim peygamberimiz ahir zamanda zuhur edecek. Senin ümmetinin işi çok zor, dediler.

Efendimiz (sav) Hazretleri onlara;

– Sizin peygamberiniz kim diye sordu;

Yahudiler;

– Bizim Peygamberimize Deccal derler,diye cevap verdiler.

Deccal şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da, kendine göre çeşitli istihraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. Ona yardım edecekler. Allah (cc) onun şerrinden bütün Müslümanları muhafaza eylesin.

Mehdi Resule de Merih yıldızındaki cinliler yardım edecek. Merih yıldızında suret halinde gözüken cinler var, insan suretinde inip yardım edecekler. Hatta Mehdi Resul gelmeden önce Amerika Merih yıldızına uzay aracı ile gidecek. Orada bulunan cin taifesinin ufo olarak bilinen kendilerine göre araçları var. Merih yıldızındakiler cin taifesidir. Amerika onların binitlerini vuracak, ama içindekiler latif oldukları için kaybolacaklar. Orada işleri çok zor olacak.

Deccal yeryüzünde 40 gün kalacak. Birinci gün 1 yıl gibi uzun ve zor geçecek. İkinci gün bir ay, üçüncü gün bir hafta diğer günler de normal gün olarak geçecek. Lakin o günler çok zor günler olacak. Deccal Hızır (as)’ı öldürecek, İsa (as) onu tekrar diriltecek.

Deccal yeryüzünden kalktıktan sonra, İslam bütün dünyaya hâkim olacak. Asr-ı Saâdet dönemi gibi bir yaşantı başlayacak ve insanlar sevinçten ağlayarak;

“Ya Rabbi böyle günler de mi var?” diyecekler. [4] buyurmuşlardır.

Deccal Hakkında Hadisi Şerifler

Deccal ancak kendisini kızdıran bir şey sebebiyle çıkar. Deccal’i insanlar üzerine gönderecek ilk sebep, onu gazaba getirecek bir kızgınlıktır. [5]

Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek. [6]

Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek. [7]

Ümmetimde yirmi yedi tane yalancı deccal olacak ki, onlardan dördü kadındır. Ben peygamberlerin sonuyum. Benden sonra hiçbir Peygamber yoktur. [8]

Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek. Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsa (as) geliyor, Allah onları hor etmez. [9]

Deccal çıktığı zaman beraberinde su ve ateş alacaktır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur, halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir. Sizden kim  o güne ererse halkın ateş olarak gördüğüne girmeyi tercih etsin. Çünkü o aslında tatlı soğuk sudur.” [10]

Kim, Deccal’i duyarsa ondan uzak dursun! Allah’a yemin olsun ki, bir adam ona kendisinin mü’min olduğunu sanarak gider, onun attığı şüphelerden ona tabi olur! [11]

Melhamet-ül Kübra, Kostantaniyye'nin fethi ve deccalin çıkması yedi ay veya (sene) içinde olur. [12]

Deccal’e İsbehan Yahudilerinden yetmiş bin kişi tabi olacaktır. Onların başlarında ve omuzlarında miğfer vardır. [13]

Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak. [14]

Ben size Deccal’i anlattım hatta onu anlamayacağınızdan korktum. Deccal; ayakları dengesiz ve çarpık, saçı oldukça kıvırcık, bir gözü kör olup ne yüksekçe ne de çukurca olan biridir. Eğer onun durumu size karışık gelirse biliniz ki sizin Rabbiniz kör değildir! Siz ölünceye kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz! [15]

Deccalin sol gözü şaşıdır. Saçları çoktur. Yanında da cennet ve cehennemi vardır. onun cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir. [16]

Deccalin sol gözü kör ve alnında (kafir) diye yazılıdır. Gözlerinin üzerinde de kalın bir perde vardır. [17]

Deccal, Yahudi’dir, onun çocuğu olmaz! Allah, ona Mekke ve Medine’yi haram kılmıştır! [18]

Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz, Mescidi Haram, Mescidi Medine, Mescidi Aksa ve Mescidi Turi Sina. [19]

Deccal, Medine gecitlerine girmesi kendisine haram kılınmış olarak çıkacak. Derken (Medine civarındaki) bazı ekimsiz yerlere kadar gelir. O gün insanların en hayırlısi olan veya en hayırlılarından bir kimse onun karşısına çıkar ve:

"-Sen Rasûlullah SAV'in bize haber verdiği Deccal'sin!" der.

Deccal de (kendi adamlarına):

"-Ben şunu oldürüp sonra da diriltsem ne dersiniz? Bu işte bir süpheye düşer misiniz?" der.

Oradakiler:

"-Hayır!" derler.

Deccal onu öldürür ve sonra diriltir. Diriltildiği zaman, adam:

"-Allah'a yemin olsun. Senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım!" der. Deccal onu tekrar öldüreyim mi diyerek öldürmek isteyecek, fakat musallat edilmeyecek." [20]

Hiç şüphe yok ki deccal çıkacaktır. Onun sol gözü kördür ve üzerinde beyaz bir ‘’ben’’ vardır. Gözsüzleri ve abraşı iyi eder. Ölüleri diriltir. Ve ‘’ben Rabbinizim’’ der. Kim onu tasdik ederse fitneyi deccale düştü. Kim de ‘’Rabbim Allah der ve öyle ölürse, o zaman deccalin fitnesine düşmemiş olur ve ona bir daha fitne ve azab yoktur. Sonra İsa (as) gelir. O bana vekil ve benim dinim üzerine gelir. Deccali öldürür ondan sonra kıyamet kopar. [21]

 [1] İslam Ans. 9/67

[2] Buhârî, “Fiten”, 26-27; Müslim, “Fiten”, 100-110; İbn Mâce, “Fiten”, 33

[3] Müsned, II, 446, 449; Buhârî, “Enbiyâ”, 3, 77, “Fiten”, 26; Müslim, “Fiten”, 95

[4] Zuhuratı Abdullah Baba

[5] Müslim 2932/98, 99

[6] İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/32.

[7] İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

[8] Ramuz El-Hadis 324/6

[9] Ramuz El-Hadis 362/1

[10] Buhari, Fiten 26, Müslim, Fiten  105

[11] Ebu Davud 4319

[12] Ramuz El-Hadis 236/18

[13] Müslim 2944/124

[14] Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825

[15] Ebu Davud 4320

[16] Ramuz El-Hadis 207/7

[17] Müslim 2927/9097/6

[18] Müslim 2927/90

[19] Ramuz El-Hadis 97/8

[20] Buhari, Fiten 27, Fedailu'l-Medine 9; Müslim, Fiten 112, (2938).

[21] Ramuz El-Hadis 97/5
Okunma Sayısı : 13339

Soru Tarihi: 11/6/2016

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *