SORULAN SORU

İstihare nedir? İstihare namazı ne için yapılır? Yolumuzda istihare namazını tarif edebilir misiniz? 

CEVAP

Sözlükte “hayırlı olanı isteme, en iyisini seçmek” anlamına gelen istihâre, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup-olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce iki rekât namaz kılarak Allah’a dua etmesidir.

İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremediği zaman, Cenâb-ı Hakk’ın yardımını niyaz eder. Onun kendisine yol göstermesini, dini, dünyası ve âhireti için hayırlı olanı bildirmesini, onu yapmayı kolaylaştırmasını ve gönlünü o işe yatırmasını diler. Bunu anlayabilmek için istişare ederler ve Allah’tan yardım dilerler.

İnsanların, yapmak istedikleri bir işin kendileri hakkında iyi veya kötü sonuçlar doğuracağını anlamak için fal vb. uygulamalara çok eskiden beri başvurdukları bilinmektedir. Nitekim Câhiliye Arapları bir işe başlamadan önce, üzerine “evet” veya “hayır” yazılı “ezlâm” denilen fal oklarıyla karar verirlerdi. Kur’ân-ı Kerîm “şeytan işi” olarak nitelendirdiği bu uygulamayı yasaklamıştır.[1]

Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber, Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu. Câbir (r.a)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

Resulullah (sav) bütün işlerinde, Kur'an'dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi:

Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin:

 "Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhümme inkünte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi"[2]

Allah’ım! Senden hayır talep ediyorum. Zira sen (her şeyi hakkıyla) bilirsin. Senden, hayır işlemeye kudret talep ediyorum Zira sen vermeye kadirsin. Senden yüce fazlını diliyorum. Sen her şeye kadirsin, ben ise acizim. Sen bilirsin, ben ise cahilim. Sen gaybları bilirsin.

Allah’ım! Eğer bu iş bana dinim, hayatım ve akıbetim için –veya hal-i hazırda ve ileride hayırlıdır, bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek eyle. Eğer bu iş bana, dinim, hayatım ve akıbetim için veya hâli hazırda ve ileride zararlı ise onu benden, beni de ondan çevir.”

İstihare yapmadan evvel usul olarak istişare yapmak gerekir. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

"İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah'a dayan ve güven" [3]

"Onların aralarındaki işleri istişare iledir." [4]

Peygamber Efendimiz (sav)

“İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz”[5] buyurmuştur.

Bütün istişarelerini yaptıktan sonra istihare yapılmalıdır.

Tasavvuf yolunda istişare yapılmadan, istihare yap denilmeden, istihare yapmak uygun değildir.

İstihare Namazını usul ve adabını Cennet Mekan Üstadımız Abdullah Baba Hz.leri şöyle anlattılar; Yatma zamanı tekrar abdest alınacak, iki rekât istihare namazı kılınacak.

Birinci rekâtta: Fatihadan sonra Kâfırun Suresi

İkinci rekâtta: Fatihadan sonra İhlâs Suresi okunacak. Selam verdikten sonra oturduğu yerde:

Onbeş İstiğfari Şerif (Estaffirullah El Azim)

Üç Salâvat-ı Şerif (Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammedin ve ala âli Seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellim).

Üç İhlâs, bir Fatiha:

Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye edilecek. üç İhlâs, bir Fatiha: Pirimiz Seyyid Abdulkadir Geylani, Seyyid Ahmed-el Kebir-i Rufai, Şahı Nakşibendî Muhammed Bahaddin Hazretleri ve bütün Piran Hazretlerinin ruhlarına hediye edilecek.

On bir İhlâs-ı Şerif,

On Fatiha’yı Şerif, 

Yedi Ayet-el Kürsi okunacak. (birincide sağ tarafına, ikincide ön tarafına, üçüncüde sol tarafına, dördüncüde arka tarafına, beşincide göğe, altıncıda yere üfürülecek, yedincide okunup içine çekilecek.)

Sonra yukarıda yazdığımız Rasulullah (sav) Efendimizin tavsiye ettiği dua ve istek yapılacak. Sağ tarafına sağ avuç içerisine yüzünü yaslayıp yatılacak. Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah diyerek uyunacak ve görülen rüya sabah kalkınca hemen yazılacak.

Gördüğünüz rüyayı da ehil olan insanlara anlatmanız gerekir. Kendi kafamıza göre yorumlayarak istihare sonuçlandırılmaz.

Eğer bir manalı bir rüya görülmez ise istihare namazına 7 gün devam edilebilir. Eğer yine görülmez ise sadaka verilir, gündüzleri oruçla geçirilir, gusül abdesti alıp istihare namazı kılınabilir.

Kesin olarak doğru olduğu veya yanlış olduğu belli olan konularda istihâre yapılmaz. Misal olarak, Allah’ın farz kıldığı bir ibadeti yapma konusunda istihâre yapılmaz. Çünkü bunun hayırlı olduğu ayet ve hadislerle sabittir. Veya haram bir iş konusunda istihâre yapılmaz ki, aynı şekilde, bunun hayırsız olduğu Şer-i Şerif ile sabittir.

İstihare gayb dan haber almak maksadıyla yapılmaz. İstihare geleceği görmek değildir. İstihareyi kehanet gibi anlamamız ve kullanmamız bize doğru netice vermez. Şu kişiyle evlenmem benin için hayırlı mıdır demek başka bir şey Evleneceğim kişiyi bana göster demek başka bir şeydir. Evleneceğim kişiyi bana göster denilerek istihare yapılmaz.

İstahare Namazı İndirmek İçin Tıklayınız…

              [1] Mâide Suresi 5/3, 90

[2] Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344

[3] Ali İmrân Suresi 3/159

[4] Şûrâ Suresi 42/38

[5] Tecrid Tercemesi, 4, s.135.

Okunma Sayısı : 2773

Soru Tarihi: 3/22/2022

Yorumlar
Bu soruya ait yorum bulunmamaktadır.
Bir Yorum Yazın
Adı Soyadı *
E-Posta *
Yorum *